Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen
“Woudstra Trading”, hierna te noemen: “Gebruiker”, en
een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan
door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor
de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden
van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
9. Indien in de onderhavige voorwaarden sprake is van een
schriftelijke melding dient hieronder één van de volgende
communicatiemiddelen verstaan te worden:
– een melding per brief gericht aan het kantooradres van
Gebruiker, of
– een fax gericht aan het faxnummer van Gebruiker, of
– een e-mailbericht gericht aan het e-mailadres van Gebruiker.
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een
offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en
wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig
aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om
deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk
voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een
bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de
overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker
toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid
is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet
langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan
Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht
aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de
Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de
omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te
voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer-
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
de Wederpartij in rekening worden gebracht.
8. Alle door Gebruiker geleverde producten worden specifiek bij
de fabrikant besteld en naar wens van de Wederpartij
samengesteld. Derhalve kennen geplaatste orders geen
zichttermijnen die gelden bij bijvoorbeeld – maar zich niet
beperkend tot – koop op afstand. Wederpartij zal altijd in staat
geweest zijn om zich een juist beeld te vormen van werking en
uitvoering van een besteld product door bezoek van één van de
locaties van Gebruiker.
Artikel 5: Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6: Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden voorafgaand of bij levering,
op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval
van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht
en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij
is niet bevoegd om de onder het eigendoms-voorbehoud
vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze
penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er
jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker
zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik in Nederland en/of België zijn bestemd. De
in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en/of België.
Bij gebruik buiten Nederland en.of België dient de Wederpartij
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een
periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het
geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie
een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is
de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop
van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten,
aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij
of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg
is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval
ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde
toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt
de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande
tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter
keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij
gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren
en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor
gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor
herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht
worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend
kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze
beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge
artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
Artikel 10: Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan
de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en
verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld.
Artikel 11: Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat
op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de
macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12: Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de
door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de
website van Gebruiker onder het volgende webadres:
http://www.zonneboilersfriesland.nl/.
2. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.